GAATW Logo

Global Alliance Against Traffic in Women

Human Rights
at home, abroad and on the way...

GAATW Logo

Global Alliance Against Traffic in Women

Human Rights
at home, abroad and on the way...

GAATW Publications

Pracownice sektora uslug sexualnych zorganizowane dla zmiany

Pracownice sektora usług sexualnych zorganizowane dla zmiany: własna reprezentacja, mobilizacja społeczna i walka o warunki pracy.

Organizacje pracownic sektora usług sexualnych kreatywnie reagują na przemoc, wykorzystywanie i inne nadużycia w przemyśle seksualnym, w tym na przypadki handlu ludźmi, zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez Globalny sojusz przeciwko handlowi kobietami, Pracownic sektora usług sexualnych organizują zmiany: własna reprezentacja, mobilizacja społeczna i walka o warunki pracy.

Raport oparty jest na badaniach przeprowadzonych w siedmiu krajach: Kanadzie, Meksyku, Hiszpanii, RPA, Indiach, Tajlandii i Nowej Zelandii wśród pracownic sektora usług sexualnych. Podkreśla przypadki, w których pracownicy seksualni lub organizacje pracownic sektora usług sexualnych dowiedzieli się o sytuacjach, w których kobieta doświadczała przemocy, pracowała w nieakceptowalnych warunkach lub została przywieziona do branży w wyniku przymus lub oszustwo w celach wyzysku. W takich przypadkach organizacje pracownic sektora usług sexualnych rozwiązali tę kwestię jako kolektyw, udzielając porad i kierując do innych organizacji, negocjując z właścicielem burdelu, przeganiając alfonsa z ich obszaru lub zbierając pieniądze, aby pomóc kobiecie wrócić do domu.

Poza wsparciem dla indywidualnych przypadków, niniejsze sprawozdanie dokumentuje również, w jaki sposób organizacje pracownic sektora usług sexualnych mobilizują pracowników świadczących usługi seksualne i ich sojuszników, aby stawili opór stygmatyzacji, dyskryminacji i ucisku oraz wspólnie wyrażali swoje obawy, domagali się swoich praw oraz uczestniczyli w życiu publicznym i politycznym. Tego rodzaju zbiorowe działania budują zaufanie do osób świadczących usługi seksualne i pomagają im lepiej chronić siebie i swoich rówieśników przed przemocą i nadużyciami.

Pomimo tej ważnej pracy organizacje pracownic sexualnych są w dużej mierze nierozpoznane, a nawet oczerniane przez społeczność zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi. W ostatnim dziesięcioleciu rola stowarzyszeń pracowniczych i związków zawodowych w zapobieganiu handlowi ludźmi i przeciwdziałaniu mu w różnych sektorach gospodarki była coraz częściej uznawana przez zainteresowane strony zajmujące się zwalczaniem handlu ludźmi. Obecnie powszechnie uznaje się, że pracownicy zorganizowani są pracownikami posiadającymi poczucie swej siły. Organizacje pracownic sektora usług sexualnych są jednak ogólnie podejrzane przez działaczy zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi i w rezultacie wykluczone z działań przeciwko handlowi ludźmi. W niektórych z badanych krajów odkryliśmy, że udział organizacji pracownic sektora usług sexualnych w zwalczaniu handlu ludźmi został uznany przez przynajmniej niektóre osoby w lokalnej policji lub jednostce zajmującej się zwalczaniem handlu ludźmi. Udokumentowaliśmy również kilka przypadków, w których organizacje pracownic sektora usług sexualnych próbowały dołączyć do krajowych grup zadaniowych zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi lub sieci organizacji pozarządowych, ale albo nie wolno im było, albo musiały się wycofać z powodu wrogości.

Ostatecznie raport pokazuje, że organizacje pracownic sektora usług sexualnych są organizacjami praw człowieka, których głównym obowiązkiem jest zapewnienie, że prawa człowieka, prawa ekonomiczne, socjalne, społeczne, polityczne i prawa pracy osób, z którymi pracują, są uznawane i szanowane przez podmioty publiczne i organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do nowego podejścia do handlu ludźmi w branży seksualnej - opartego nie na kryminalizacji i bezkrytycznych "najazdach i ratunkach", ale na znaczącym zaangażowaniu w tych branżach.

Complete report

Introduction

Thailand

New Zealand

India

Canada

South Africa

Spain       España - español

Mexico